تمام آینده ی شما را تصمیمات و انتخاب های امروز شما می سازند. هر تصمیمی که امروز می گیرید در واقع داستانی است که فردا آن را برای دیگران تعریف می کنید.

آخرین مقالات

شرایط غیر قطعی در تصمیم گیری
هدیه
حواسپرتی
تصمیم مهم ترtasmimgiri.com
حراج جمعه سیاه

محصولات

کتاب صوتی پارادوکس انتخاب

آزمون ها

enemad-logo